Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Radomsku


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej [ICIM] utworzone zostało w celu:
 • Podnoszenia jakości i dostępności kształcenia, poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie
 • Ułatwienia indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli
 • Wspierania procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów i nauczycieli
 • Umożliwienia uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym
 1. Uprawnienia do korzystania z ICIM mają:
 • Czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku
 • Nauczyciele z terenu objętego działaniem Filii
 • Uczniowie szkół z terenu objętego działaniem Filii
 1. Stanowiska komputerowe zainstalowanie w ICIM służą do poszukiwań w sieci Internet materiałów do nauki, studiów, pracy dydaktycznej i prac naukowo-badawczych, jak również do samodzielnego redagowania prac na zainstalowanym oprogramowaniu. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych i dydaktycznych.
 2. Użytkownicy ICIM pozostawiają u Opiekuna ICIM dokument tożsamości [dowód osobisty, paszport, legitymacja służbowa lub szkolna] i wpisują swoje dane do Książki Odwiedzin.
 3. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba.
 4. Na stanowiskach komputerowych należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
 5. Użytkownicy powinni posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera.
 6. Czas korzystania ze stanowiska komputerowego nie jest limitowany, jednak
  w przypadku dużej liczby zgłoszeń użytkowników może zostać wprowadzony 60 minutowy limit dostępu do komputera.
 7. Korzystanie z komputerów ICIM i dostęp do sieci Internet są bezpłatne. Użytkownik płaci za wydruk materiałów oraz nośniki [dyskietki, płyty CD-ROM] do zapisu informacji – według obowiązującego cennika. Zamiar wydrukowania należy zgłosić Opiekunowi ICIM.
 8. Używanie własnych nośników do zapisu informacji jest dozwolone wyłącznie za zgodą Opiekuna ICIM [po ich uprzednim przeskanowaniu programem antywirusowym].
 9. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w konfigurację oprogramowania zainstalowanego na komputerach ICIM.
 10. Zabrania się Użytkownikom samowolnego instalowania jakichkolwiek programów i innych składników software. W razie konieczności zainstalowania jakiegokolwiek składnika oprogramowania, należy zgłosić ten fakt Opiekunowi ICIM.
 11. Użytkownik ponosi finansową odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikłe z jego nieuprawnionego działania.
 12. Zabrania się korzystania ze sprzętu oraz z Internetu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami [wyszukiwanie treści pornograficznych, rasistowskich, obrażających uczucia innych osób, itp.]
 13. Zabrania się wykorzystywania komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji.
 14. W przypadku nie podporządkowania się przepisom Regulaminu oraz poleceniom Opiekuna ICIM, użytkownik zostanie pozbawiony możliwości korzystania
  z komputera.
 15. ICIM jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Biblioteki.
Regulamin ICIM