DOMY DZIECKA, RODZINNE DOMY DZIECKA, RODZINY ZASTĘPCZE.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1. COLTON Matthew: Światowe tendencje w opiece zastępczej // W: Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem: wybór tekstów / red. nauk. Zofia Waleria Stelmaszuk. – Warszawa: “Żak”, 1999. – S.: 196-216, Sygn. 31842

2. HELLINCKX Walter: Opieka instytucjonalna i jej alternatywy w krajach Unii Europejskiej // W: Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem: wybór tekstów / red. nauk. Zofia Waleria Stelmaszuk. –  Warszawa: “Żak”, 1999. – S.:115-143, Sygn. 31842

3. KAMIŃSKA Urszula: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. – Wyd. 4. – Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005, Sygn. 33011

4. ŁOPATKOWA Maria: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, Sygn. 24145

5. ŁOPATKOWA Maria: Samotność dziecka. – Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989, Sygn. 29128-29129

6. ŁUCZYŃSKI Andrzej: Formacja rodziców zastępczych a potrzeby dzieci opuszczonych // W: Rodzicielstwo: wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. – Lublin: Wydaw. KUL, 2007, Sygn. 34588

7. MALUCCIO Anthony N.: Założenia i praktyka reintegracji rodziny // W: Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem: wybór tekstów / red. nauk. Zofia Waleria Stelmaszuk. – Warszawa: “Żak”, 1999. – S.: 196-216, Sygn. 31842

8. MAŁE dziecko w Polsce: doświadczenia organizacji pozarządowych: dobre praktyki / Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, cop. 2006, Sygn. 35162

9. MATEJEK Józefa: Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008, Sygn. 34833

10. MILEWSKA Ewa: Kim są rodzice adopcyjni?… : studium psychologiczne. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2003, Sygn. 34416

11. RACZKOWSKA Jadwiga: Kiedy rodzina zawiedzie. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983, Sygn. 26056

12. RACZKOWSKA Jadwiga: Wychowanie w domu dziecka. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983, Sygn. 26067

13. RELACJA dorosły – dziecko w opiece zastępczej / red. Maria Kolankiewicz.- Warszawa: Wydaw. Akademickie “Żak”, 1999, Sygn. 31837

14. TRAWKOWSKA Dobroniega: Pomoc społeczna i jej pracownicy wobec problemów pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi // W: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym: debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej. – Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2005. – S.: 145-162, Sygn. 34063

15. WĄSIŃSKI Arkadiusz: Dziecko, rodzice, adopcja: ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej. – Kraków: “Impuls”, 2005, Sygn. 34250

16. WINOGRODZKA Lidia: Rodziny zastępcze i ich dzieci. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007, Sygn.: 34584

17. WIŚNIEWSKA Wanda: Dziecko sieroce w systemie opieki społecznej / Wanda Wiśniewska // W: Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej / pod red. Stanisławy Czarneckiej. – Częstochowa: Wydawnictwo WSP, 2002-2003. – S.: 149-154, Sygn. 33496

18. ZAGROŻONE dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, Sygn. 32058-32059

19. ZEGZUŁA Teresa: System prewencyjny św. Jana Bosko w pracy z dzieckiem opuszczonym // W: Pokój z dziećmi: pedagogika chrześcijańska wobec zagrożeń rozwoju dziecka / red. nauk. Barbara Smolińska-Theiss. – Warszawa: “Żak”, 1999. – S.: 253-268, Sygn. 31832

Artykuły z czasopism

1. ADAMUS Mariusz: Rozwój fizyczny a środowisko życia dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 39-43

2. AGATOWSKA Helena: O potrzebie modyfikacji prawa w opiece nad dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 21-25

3. ARCZEWSKA Magdalena: Kierunki zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 7, s. 8-15

4. BARTOSIEWICZ Marzena: Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych z komentarzem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 1, s. 10-19

5. BASIAGA Jan: Początki opieki zastępczej w Polsce: (rys historyczny) // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2007, nr 3/4 (71/72), s. 18-25

6. BIEŃKO Mariola: Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 1 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 15-22

7. BIEŃKO Mariola: Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 5, s. 21-30

8. BILICKI Tomasz: Domy dziecka – zło niekonieczne // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 1/2, s. 32-34

9. BOGUSZ Lidia: Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 3, s. 20-22

10. BOROWIEC Sylwia: Przywracanie dzieci rodzinie: studium przypadku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 7, s. 38-46

11. BROŻA Paulina: Były wychowanek domu dziecka – oskarżenie czy wyrok. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 4, s. 39-44

12. DUDA Mariola: Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 27-29

13. DUKAT Radosław: Domy dziecka w województwie wielkopolskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 6, s. 18-25

14. FABIAŃSKA Maria: Funkcjonowanie domów dziecka w województwie warmińsko-mazurskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 6, s. 13-17

15. FRĄTCZAK Elżbieta: Metoda Weroniki Sherborne w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 22-25

16. GAJEWSKA Grażyna: O profesjonalizacji rodziców zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 9, s. 19-24

17. GIERMANOWSKA Ewa, RACŁAW-MARKOWSKA Mariola: Proces usamodzielniania wychowanków domów dziecka // Remedium. – 2007, nr 9, s. 1-3

18. GOMUŁKA Elżbieta: Diagnozowanie sytuacji wychowanków i ich rodzin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 1, s. 13-17

19. GUMIENNY Beata: Dziecko ze specjalnymi potrzebami w opiece zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 9, s. 19-22

20. GUMIENNY Beata: Planowanie sytuacji życiowej wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 2, s. 29-31

21. GWIZDEK Bożena: Wolontariusze w placówce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 2, s. 31-33

22. IBISZ Maria: Ocena procesu usamodzielnienia wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 8, s. 24-29

23. IWAŃCZUK Agnieszka: Doświadczenia adaptacyjne dzieci i matek w Domu Dziecka // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, s. 8-9

24. JARZĘBIŃSKA Aneta: Motywy zastępczego rodzicielstwa macochy // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2009, nr 10, s. 25-28

25. JARZĘBIŃSKA Aneta: Walory i koszty podjęcia roli macochy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 8, s. 42-46

26. JASIKOWSKA Grażyna: Wychowanie przez teatr w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 8-11

27. JAWORSKA Marta: Najważniejsze jest dobro dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 25-27

28. JEŻEWSKI Radosław, TOMCZYK Cezary: Od tradycyjnego Domu Dziecka do placówki wsparcia dziecka i rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s. 51-54

29. KACZMAREK Mirosław: Adopcja w latach 2000-2009 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 2, s. 3-10

30. KACZMAREK Mirosław: Dekada przekształceń domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 11-22

31. KACZMAREK Mirosław: Dekada zmian w opiece zastępczej nad dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 8, s. 15-27

32. KACZMAREKJ Mirosław: Opieka zastępcza nad dzieckiem: założenia i rzeczywistość // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 4-11

33. KACZMAREK Mirosław: Stan opieki zastępczej nad dzieckiem “na półmetku” reformy: z perspektywy standardów prawa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 3-13

34. KACZMAREK Mirosław: Usprawnić adopcje: zasady i procedury postępowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 6, s. 39-45

35. KARWOWSKA Renata: Przekształcanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w woj. zachodniopomorskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 6, s. 25-27

36. KELM Albin: Ewolucja modelu RDD w świetle dokumentów normatywnych i doświadczeń // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s. 57-61

37. KELM Albin: Stulecie gniazd sierocych i pięćdziesięciolecie rodzinnych domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 2, s. 41-45

38. KIWER Katarzyna: Zespół interdyscyplinarny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 4, s. 44-51

39. KLIMEK Lilianna: Obraz własnej osoby wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 4, s. 32-36

40. KOLANKIEWICZ Maria, Charakterystyka rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 10, s. 17-23

41. KOLANKIEWICZ Maria: Małe dzieci w zmieniającym się systemie opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 2, s. 3-13

42. KOLANKIEWICZ Maria: Z tradycji rodzin zastępczych: cz. 1 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 1, s. 36-44

43. KOLANKIEWICZ Maria: Z tradycji rodzin zastępczych: cz. 2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 2, s. 46-53

44. KOWALSKA Irena: Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej z punktu widzenia PCPR // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 3, s. 15-18

45. KOWALSKI Wiesław: Wioski dziecięce SOS w opinii usamodzielnionych wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 19-22

46. KOWALSKI Wiesław: Zmiany w funkcjonowaniu wiosek dziecięcych SOS // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 6, s. 31-35

47. KRUSZEWSKI Tomasz: Rodzicielstwo, sieroctwo – przyczynek do metodyki wychowania zastępczego // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 1/2, s. 33-34

48. KRZYŻANOWSKA Iweta: Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 6, s. 31-36

49. KUR Janusz: Formy pracy w nowoczesnym domu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 6, s. 40-43

50. LASKOWSKA Małgorzata: Rodzina zastępcza formą pomocy dziecku: wybrane aspekty // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 23-25

51. LUBERADZKA-GRUCA Joanna: Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 5, s. 14-19

52. LUBERADZKA-GRUCA Joanna: Wspieranie rodziny i piecza zastępcza w świetle nowej ustawy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 10, s. 11-19

53. LICIŃSKI Marek: Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 5, s. 23-28

54. ŁAKOMA Sylwia: Rodzinny Dom Dla dzieci “Sindbad” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 43-45

55. MAZUR Piotr: Niepełnosprawni intelektualnie w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 1, s. 24-28

56. MEISSNER-ŁOZIŃSKA Justyna: Problemy egzystencjalne młodzieży wychowującej się w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 9, s. 23-31

57. MICHNIK Gabriela: Zajęcia prowadzone przez pedagoga w Domu Dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 36-43

58. MURAWSKA Renata: Domy dziecka i plany ich przekształceń w Małopolsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 6, s. 27-30

59. OLEJNIK Ewa: Historia Domu Dziecka w Liskowie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 2, s. 49-55

60. OWCZARUK Izabela: Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 9, s. 25-32

61. UWAGI do założeń projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem / oprac. Marek Ziemkowski, Marzena Samek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 2, s. 17-23

62. PASSINI Barbara: Jak zastąpić opiekę rodzinną dzieciom bez przyszłości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 5, s. 20-23

63. PASSINI Barbara: Rodzinne domy dziecka w XX wieku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 4, s. 51-58

64. PASSINI Barbara: Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 6, s. 3-6

65. PAWLICZAK Jakub: Rejestr kontaktu adopcyjnego w systemie prawnym Anglii i Walii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 4, s. 54-61

66. PIETKIEWICZ Barbara: Sierocy zator: domy dla dziecka // Polityka. – 2006, nr 13, s. 36-38

67. PLEWKA Magdalena: W rodzinnym domu dziecka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 68-72

68. POLKOWSKI Tomasz, BOROWIEC Sylwia: Praca z rodziną dziecka umieszczonego w instytucji opiekuńczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 14-26

69. POLKOWSKI Tomasz: Więź emocjonalna a wychowanie w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 7, s. 31-38

70. PROBLEMY rodzin zastępczych w opinii praktyków / oprac. Maria Posłuszna-Owcarz i in. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 6, s. 21-29

71. PROTASIEWICZ Dorota: Adaptacja wychowanków do warunków placówki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 2, s. 27-29

72. RACŁAW Mariola: Instytucjonalizacja więzi osobowych na przykładzie opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 3-7

73. RODZINNE formy opieki zastępczej: szanse i zagrożenia / oprac. Danuta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 2, s. 52-56

74. RÓG Anna: Fundacja “Maja” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 27-32

75. RURA Grażyna: “Kukułcze dzieci” – problemy emigracyjnego sieroctwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 15-20

76. RŻYSKO Michał: Rodziny zastępcze: doświadczenia, potrzeby, problemy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 3, s. 19-25

77. SALAŃSKI Witold: Rodzina zastępcza // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 5, s. 12

78. SIWEK Stanisław: Sieroctwo społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 6, s. 32-38

79. SOBCZYŃSKA Karolina: Czy domy dziecka znikną? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 9, s. 12-15

80. SOBCZYŃSKA Karolina: Pięćdziesięciolecie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr10, s. 50-53

81. SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria: “Te” dzieci // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 129-131

82. SZURPICKA Anna: Ośrodek wspomagania dziecka i rodziny ?Światełko? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s. 55-56

83. SZYMAŃSKI Antoni: Wzrasta liczba dzieci w opiece zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 26-28

84. ULIASZ Tamara: Co zawiera ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 7, s. 3-9

85. UŁANOWSKA Lidia: Bezpieczny dom dla dziecka // Nowa Szkoła. – 2007, nr 2, s. 4-11

86. USTRZYCKA Agnieszka: Zmiany statusu i kompetencji wychowawcy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 6, s. 45-48

87. WALCZAK Monika: Terapia i kynoterapia w pracy Domu Dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s. 43-50

88. WESOŁOWSKA Zofia: Przekształcenie domu dziecka w placówkę wielofunkcyjną // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 6, s. 36-40

89. WINOGRODZKA Lidia: Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 8, s. 36-39

90. WSZOŁEK Jan: Medialny obraz opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 3-8

91. WSZOŁEK Jan: Ocena domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 4, s. 10-16

92. WSZOŁEK Jan: Wspierać czy zastępować rodzinę? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 34-38

93. ZBYRAD Teresa: O sieroctwie społecznym wychowanków DPS // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 43-48

94. ZYSKO Arleta: Trudności w nauce wychowanków domów dziecka // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 15-19

Domy dziecka