DZIECKO ZDOLNE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 1. BATES Janet, MUNDAY Sarah : Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. – Warszawa : “K. E. Liber”, 2005. Sygn. 34217
 2. BEREŹNICKI Franciszek : Dydaktyka kształcenia ogólnego. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls”, 2007. – S. 462-472 : Praca z uczniem zdolnym. Pojęcie oraz cechy wyróżniające ucznia zdolnego. Rozwój zdolności. Cechy osobowości uczniów zdolnych. Osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych. Rozpoznawanie uczniów zdolnych w klasie szkolnej. Sygn. 34583
 3. BRAUN Marcin, MACH Maria : Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. Sygn. 35693 – 35695
 4. BRONIKOWSKI Michał, KANTANISTA Adam, GLAPA Agata : Wychowanie fizyczne : praca z uczniem zdolnym. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. Sygn. 36606, 36643
 5. CZARNOCKA Marzenna FORYŚ Maria TRUŚ Kinga : Rozpoznać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. Sygn. 36650
 6. GIZA Teresa : Potrzeby dzieci zdolnych a ich zaspokajanie w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. – S. 377-385. Sygn. 34409
 7. FECHNER-SĘDZICKA Iwona : Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej : jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?. T. 1. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Sygn. 36433 – 36435
 8. FECHNER-SĘDZICKA Iwona, OCHMAŃSKA Barbara, ODROBINA Wiesława : Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. Sygn. 35847 – 35848
 9. GIZA Teresa : Potrzeby dzieci zdolnych a ich zaspokajanie w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. – Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej , 2005. –S. 377-385. Sygn. 34409
 10. JABŁONOWSKA Małgorzata, ŁUKASIEWICZ-WIELEBA Joanna : Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym // W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. – [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2010]. – S. 275-301. Sygn. 35427 – 35429
 11. KALBARCZYK Anna : Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych). – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2005. Sygn. 33889
 12. KNOPIK Tomasz : Czas wolny… od nudy : zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. Sygn. 36651
 13. MENTEL Ewa : Rola rodziny w rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka : (ze szczególnym uwzględnieniem zdolności matematycznych) // W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne / red. nauk. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik. –Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2006. – S. 423-428. Sygn. 34252
 14. SĘKOWSKI Andrzej E. : Osiągnięcia uczniów zdolnych. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. Sygn. 32443
 15. SOBAŃSKA-JĘDRYCH Joanna, KARPETA-PEĆ Beata TORENC Marta : Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Sygn. 36267 – 36269
 16. 16. TEORIA i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2005. Sygn. 34258
 17. UCZEŃ zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu “Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” / Natalia Cybis [i in.]. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Sygn. 36208 – 36209
 18. UCZEŃ zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / red. Wiesława Limont. – Wyd. 1 (dodruk). – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. Sygn. 36336
 19. UCZEŃ zdolny – metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [i in.]. – Warszawa : “Dr Josef Raabe”, 2012. Sygn. 36337
 20. WSPIERANIE rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka / red. Irena Stańczak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008.. Sygn. 35505
 21. ZBRZEŹNA Celina, PRZYBYSZEWSKA-PIETRASIAK Anita, RATAJCZAK-NADOLSKA Grażyna : Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych : poradnik dla nauczycieli. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. Sygn. 36604, 36645
 22. ZDOLNI w szkole czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / red. Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska, Dominika Jastrzębska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. Sygn. 35696-35698
 23. ŻEGNAŁEK Kazimierz : Dydaktyka ogólna : wybrane zagadnienia. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005. – S. 315-320 : Uczeń zdolny. Cechy charakteryzujące uczniów zdolnych m. in. pod względem intelektu, umiejętności, zdolności twórczych, cech charakteru. Formy edukacji oraz rozwiązania w zakresie kształcenia uczniów zdolnych.. Sygn. 34926
 24. PIOTROWSKI Eugeniusz : Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1998. – S. 289-303. Sygn. 32915, 31625

Artykuły z czasopism

 1. BARSZCZAK Katarzyna : Dziecko zdolne a dziecko pracowite // Wychowawca. – 2014, nr 9, s. 10-11
 2. BERNACKA Ryszarda Ewa : Nie przegap uzdolnień // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 99-108
 3. BERNACKA Ryszarda Ewa : Rozpoznawanie dzieci uzdolnionych // Remedium. – 2002, nr 3, s. 10-12
 4. BERNACKA Ryszarda Ewa : Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 107-11
 5. BERNACKA Ryszarda Ewa : Wychowanie dziecka uzdolnionego // Remedium. – 2002, nr 5, s. 8-9
 6. BIAŁOBRZEWSKA Paulina : Dziecko zdolne // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 21-26
 7. BIELUGA Krystyna : Uczeń zdolny w klasach I-III // Życie Szkoły. – 1997, nr 6, s. 340-346
 8. BIELUGA Krystyna : Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 136-142
 9. BILEWICZ-KUŹNA Barbara : Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka : na przykładzie doświadczeń brytyjskich // Wychowanie na Co Dzień. – 2008, nr 1/2, s. 34-36. Rozwój postawy twórczej dziecka w wieku przedszkolnym. Spostrzeżenia autorki artykułu dotyczą systemowej opieki nad dzieckiem w przedszkolach.
 10. BOBIK Bogumiła : Uczeń zdolny w warunkach współczesnej szkoły // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 9, s. 31-36
 11. BOCZAROWA Ołena : Istota pojęcia “uzdolnienie” i jego rodzaje. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2011, [nr] 1, s. 5-14. Typy uzdolnień. Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym .
 12. BONAR Jolanta : Uczeń idealny a uczeń twórczy w percepcji nauczycieli wczesnej edukacji // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 21-26
 13. BRODZIAK Halina : Edukacja talentu” Shinichi Suzuki: z doświadczeń pedagoga // Życie Szkoły. – 2006, nr 3, s. 16-19
 14. BRZOSKO Anna : Awantura o talenty // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 4, s. 22-24
 15. BUŁA Anna : Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 33-39
 16. CEGŁOWSKA Monika : Charakterystyka funkcjonowania dziecka zdolnego. (Cz. 1)
  // Remedium. – 2011, nr 6, s. 9-11
 17. CEGŁOWSKA Monika : Charakterystyka trudności dziecka zdolnego. (Cz. 2) // Remedium. – 2011, nr 7/8 , s. 18-20
 18. CHABER-DĄDALA Anna : Dzieci zdolne wymagają troski // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 26-30
 19. CHMIELEWSKA-ŁUCZAK Dorota : Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci? // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 96-105
 20. CHROST Sławomir : Talent – dar czy zadanie? // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2009/2010, nr 3, s. 40-42
 21. CHOJNACKA Kaja : Uczeń szczególnie uzdolniony // Remedium. – 2015, nr 1, s. 28-29
 22. CZEMIEROWSKI Hubert : Einstein za wszelką cenę // Charaktery. – 2005, nr 5, s. 25-26. Wychowanie dziecka na geniusza, zaspakajającego ambicje rodziców nie zawsze sprzyja rozwojowi jego zdolności i zainteresowań. Zwiększona liczba zajęć najczęściej zabiera mu wolny czas, a rodziców pozbawia chwil bliskości z dzieckiem
 23. DOBROŁOWICZ Justyna : Uczeń zdolny w szkole // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 95-105
 24. DOBRZAŃSKA Magdalena : Edukacja ucznia zdolnego // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 51-55
 25. DRAPAŁA Ilona : Przepraszam, że przeszkadzam… : o trudnej sytuacji szkolnej uczniów zdolnych // Edukacja i Dialog. – 2013, nr 3/4, s. 18-22
 26. DRWIĘGA Anna : Praca z uczniem wybitnym o słabych warunkach fizycznych // Lider. – 2006, nr 10, s. 13-14
 27. DYJAK Anna : Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 43-47
 28. DYRDA Beata : Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole : rozmowa z dr Beatą Dyrdą, pedagogiem z Uniwersytetu Śląskiego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 1, s. 6-11
 29. DYRDA Beata : Gdy uczeń zdolny słabo się uczy // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 68-74. Przyczyny i rozpoznawanie zjawiska. Najczęstsze błędy popełniane przez szkołę i rodzinę. Terapia uczniów zdolnych z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć.
 30. DYRDA Beata : Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 46-55. Nieadekwatne osiągnięcia uczniów zdolnych.
 31. DYRDA Beata : Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego // Chowanna. – 2010, t. 1, s. 109-117
 32. EJDYS Dagmara : Szlifowanie diamentu // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 56-59. Rola psychologa w odróżnianiu dzieci zdolnych i nauczaniu rodziców i nauczycieli jak kierować rozwojem utalentowanego dziecka.
 33. FALKIEWICZ- SZULT Małgorzata : Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 3, s. 3-8
 34. FILIPOWICZ Renata : Szansa dla zdolnych // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s.314-316
 35. GAJEK Grażyna : Biblioteczne godziny twórczości, czyli porządek i przygoda w pracy z uczniem twórczym : program zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 1, s. 6-8
 36. GAWRECKA, Iwona : Trzylatek czyta : studium przypadku // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 4/5, s. 33-35
 37. GIZA Teresa : Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 38. GIZA Teresa : Problemy diagnozowania zdolności u dzieci // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, z. 4, s. 18-22
 39. GIZA Teresa : Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 28-31
 40. GŁAZ Elżbieta : Jak rozwijam twórczą aktywność dziecka? // Życie Szkoły. – 2007, nr 3, s. 46-53
 41. GODLEWSKA Aleksandra : Mógłby, ale… nie może – o zdolnym dziecku bez osiągnięć // Życie Szkoły. – 2014, nr 5, s. 28-29
 42. GODLEWSKA Aleksandra : Zdolne, ale leniwe // Życie Szkoły. – 2014, nr 2, s. 30-31
 43. GÓRECKA Alicja : Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, z. 1, s. 69-84
 44. GRODECKA Ewa : Szkolne perełki : o pracy z uczniem zdolnym // Dyrektor Szkoły. –2008, nr 5, s. 49-50
 45. GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci uzdolnione matematycznie. (Cz. 1-2)
  // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 106-116 ; nr 2 , s. 88-99
 46. GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci uzdolnione matematycznie: mity i realia. [Cz.] 1 // Matematyka. – 2011 , nr 8 , s. 16-26
 47. GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci uzdolnione matematycznie: mity i realia. [Cz.] 2 // Matematyka. – 2011, nr 9, s. 10-19
 48. GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKA Edyta : O żałosnym losie szkolnym uzdolnionych matematycznie dzieci i jak to można zmienić : z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie rozmawiają Beata Igielska i Paweł Polowczyk / rozm. przepr. Beata Igielska, Paweł Polowczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 6, s. 3-7
 49. GUT Renata : Kto odkryje mój talent? // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 1, s. 17-20
 50. GUT Renata, BRZOSKO Anna : O zarządzaniu talentami // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 4, s. 27-34
 51. HŁOBIŁ Agnieszka :Pomóc zdolnemu // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 44-46
 52. HOFFMAN-LIPSKA Ewa : Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. Cz. 1, Rozwój wrażliwości słuchowej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 3, s. 12-19
 53. HOFFMAN-LIPSKA Ewa: Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. Cz. 2, Rozwój umiejętności muzycznych // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 4, s. 24-31
 54. JAŁOWIECKA Aneta : Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 48-58
 55. JASTRZĘBSKA Lidia : Uzdolnienia matematyczne maluchów (z badań) // Nowa Szkoła. – 2011, nr 9, s. 17-23
 56. JUST Monika : Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba. O niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci // Życie Szkoły. – 2010, nr 3, s. 18-25
 57. KAŁUBA-KORCZAK Anna : Dziecko zdolne czy nadambitny rodzic? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 3, s. 57-61
 58. KARWOWSKI Maciej : Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? : o dwóch stronach tej samej monety // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 86-94
 59. KARWOWSKI Maciej : Kreatywny czyli niegrzeczny? // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 70-77. Sytuacja szkolna uczniów uzdolnionych i twórczych.
 60. KORUS Beata : Dzieci zdolne są w każdej klasie – aktywizująca rola dialogu // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 59-71
 61. KOSIAREK Teresa : Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 3, dod. s. 11-16
 62. KOTLARSKI Kazimierz : Sukces ucznia zależy od ciebie // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 79-89. Rola nauczyciela w rozwijaniu zdolności u uczniów. Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego w rodzinie i w szkole.
 63. KOZAK Ewa : Szybciej, więcej, na wyższym poziomie // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 31-37. Uczniowie zdolni. Rozwój intelektualny dziecka. Wspieranie dziecka zdolnego.
 64. KOZIOŁ Grażyna : Każde dziecko jest zdolne // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 130-135. Odkrywanie talentów uczniów.
 65. KRAUZE-SIKORSKA Hanna, KUSZAK Kinga : Holenderski system wspierania rozwoju dzieci // Życie Szkoły. – 2008, nr 3, s. 52-59
 66. KRZYWDA Beata : Uczeń zdolny – dobrodziejstwo czy problem? // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 51-55
 67. KULAWIAK Bogusława : Każde dziecko jest zdolne // Życie Szkoły. – 2011, nr 6, s. 29-30
 68. KURASZ Anna : Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim // Nowa Szkoła. – 2006, nr 4, s. 46-48
 69. LESZCZYŃSKI Seweryn : Czy uczeń zdolny jest geniuszem? // Wychowawca. – 2014, nr 9, s. 8-9
 70. LEWICKA Irena, OLEJNICZAK Kazimierz : Praca z uczniem zdolnym // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 14-15
 71. LIMONT Wiesława : Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 8, s. 451-454
 72. LODZIK Aneta, SOCHA Joanna : Pobudzanie aktywności twórczej dzieci // Wychowawca. – 2009, nr 5, s. 10 – 11
 73. ŁEBECKA Grażyna : Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 51-53
 74. ŁEBECKA Grażyna : Uczeń zdolny w szkole // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 50-51
 75. ŁOJEK Anna : Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach I-III : (bibliografia w wyborze) // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 101-104
 76. ŁUCZAK Agnieszka : Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 8, s. 22-23
 77. ŁUCZAK Patrycja : Twórcza aktywność dziecka // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 10-11
 78. MARZEC Magdalena : Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 101-110
 79. MARZEC Magdalena : Pokarało mnie geniuszem… // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 67-76
 80. MARZEC Magdalena : Uczeń zdolny… niespecjalnej troski // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 45-54. Rozpoznawanie specjalnych potrzeb ucznia zdolnego. Charakterystyka ucznia zdolnego. Praca z uczniem zdolnym, stymulowanie jego rozwoju.
 81. MICHALAK Renata : Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 11-17
 82. MIEDZIŃSKA Grażyna : Stymulowanie zdolności twórczych i werbalnych uczniów // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 1, s. 26-29
 83. MINGE Natalia, MINGE Krzysztof : Pułapka na zdolnych // Edukacja i Dialog. – 2013, nr 5/6, s. 16-17
 84. MOSIONEK Aleksandra : Rozpoznawanie uzdolnień plastycznych dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 10, s. 24-28
 85. MRÓŻ Małgorzata : Jak wspomagać rozwój dziecka zdolnego? // Wychowawca. – 2015, nr 6, s. 20-21
 86. NAWROT Cecylia Mirela : Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 11, s. 51-53
 87. OLCZAK Agnieszka : Zdolne dziecko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 9-13. Interakcyjny model rozwoju zdolności S. Popka. Rodzaje zdolności (ogólne, kierunkowe, twórcze) wg W. Limont. Wskazówki do pracy z dziećmi zdolnymi w przedszkolu.
 88. OTERMAN Marzena : Lepszy uczeń… bardziej lubiany? // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 371-374
 89. PAŚKO Zbigniew Ignacy : Dostrzec geniuszu świetność // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 3, dod. “Niezbędnik Dyrektora”, s. (3-8)
 90. PAWELEC Lidia : Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 27-32
 91. PERLETH Christoph, SCHATZ Tania, GAST-GAMPE Martina : Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 64
 92. PIECHAL Anna : Praca z uczniem zdolnym // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 27-30
 93. PINDERA Paweł, TOMCZYK Karolina : Pozycja ucznia zdolnego w szkole // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 18-20
 94. PLUTA Katarzyna : Projekt zajęć dla uczniów uzdolnionych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2012/2013, nr 3, s. 86-93
 95. POPŁAWSKA Wioletta : Konkurs recytatorski dla klas I-III // Życie Szkoły. – 2005, nr 6, s. 45-46. Konkurs recytatorski dla dzieci, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów utworami literackimi, piękną recytacją poezji oraz zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym.
 96. PRUSKO Ludmiła : Uczeń zaciekawiony światem // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 12-13
 97. PRUSZKIEWICZ Beata : Praca ze zdolnym przedszkolakiem // Przegląd Edukacyjny. – 2007, nr 5, s. 8-10
 98. PRUSZKIEWICZ Beata : Praca ze zdolnym przedszkolakiem // Przegląd Edukacyjny. – 2007, nr 5, s. 8-10
 99. PUFAL-STRUZIK Irena : Zdolności matematyczne u dzieci – czym są i jak je rozwijać? // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 4, s. 7-12
 100. RACZKOWSKA Jadwiga : Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 11-20
 101. RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym / (innowacja pedagogiczna) // Remedium. – 2010, nr 7/8, s. 30-33
 102. RUDAŚ Anita : Dziecko zdolne. Uczeń zdolny. Zdolności : bibliografia w wyborze za lata 1980-2004 // Ruch Pedagogiczny. – 2004, nr 5/6, s. 93-96
 103. RUSIN Kinga : Uczeń zdolny – jak nie zniechęcić dziecka do nauki? // Życie Szkoły. – 2014, nr 11, s. 8-10
 104. RZEPECKA Katarzyna : Potrzeby dzieci zdolnych // Matematyka. – 2006, nr 10, s. 54-55
 105. SAGAN Małgorzata : Kuźnia talentów czy zaprzepaszczonych szans? // Wychowawca. – 2011, nr 9, s. 18-21
 106. SCHMIDT Joanna : W sytuacji genialnego Golema // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 22-25. Sytuacja dziecka uzdolnionego w szkole.
 107. SIKORSKA Iwona : Jak stymulować rozwój dziecka // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 81-87. W artykule m. in. o stymulowaniu rozwoju dzieci wybitnie uzdolnionych.
 108. SŁOWIKOWSKA Teresa Ewa : Czy dobry oznacza zdolny? // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 49-51
 109. SOSNOWSKA Joanna : Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 61-65
 110. SPORNIAK Jolanta : Uczniowie uzdolnieni // Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 202-205
 111. STAŃCZAK Irena : Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach I-III // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 7-13
 112. STAWIAK-OSOSIŃSKA Małgorzata : Działalność Europejskiej Rady do Spraw Uzdolnionych // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 80-85
 113. STUCKA-BOGDAN Ewa : Stymulowanie rozwoju uczniów uzdolnionych matematycznie w edukacji zintegrowanej : o kółku matematycznym w klasach I-III // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 6, s. 1-2
 114. SUCHECKA Ewa : Wszystkie dzieci są zdolne : koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w kształceniu językowym // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 3, dod. “Przed Szkołą” nr 1, s. 8-11
 115. SUŚWIŁŁO Małgorzata : Edukacja artystyczna w przedszkolu – potrzebna i możliwa. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 2, s. 4-10. Rola edukacji artystycznej w prawidłowym rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Wychowanie przez sztukę. Rodzaje zdolności artystycznych. Przykłady rozwiązań w zakresie edukacji artystycznej (“metoda zgłębiania”).
 116. SYREK-KOSOWSKA Anna : “Klub Omnibusa” – projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4-5, s. 20-21
 117. SZACHNIUK-ALBOWICZ Paulina : Dziecko zdolne w szkole – prawda czy mit? // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 6, s. 20-21
 118. SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria : Klasowa mądrala // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 146-148. Rady dla nauczyciela do pracy w klasie z uczniem zdolnym i dociekliwym.
 119. PUFAL-STRUZIK Irena : Zdolności matematyczne u dzieci – czym są i jak je rozwijać? // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2004/2005, nr 4, s.7-12
 120. SZPLIT Agnieszka : Zdolności twórcze dzieci – ich rozwijanie w zabawach po angielsku // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 72-79
 121. TURSKA Dorota : Niezdolny prymus? : w poszukiwaniu wyjaśnienia pozornego absurdu // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 87-92
 122. USZYŃSKA-JARMOC Janina : Szkoła gubi diamenty // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 60-69
 123. WIECZOREK Monika : Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej // Nowa Szkoła. – 2009, nr 6, s. 36-41
 124. WINIARCZYK Anna : O specyfice pracy z uczniem zdolnym // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 14-20
 125. WINNICKA Halina : O dzieciach zdolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 1, s. 15-17
 126. WITKOŚ Maria : Szczególne uzdolnienia : zarys problematyki // Życie Szkoły. – 2001, nr 6, s. 329-332
 127. WITKOŚ Maria : Uczeń wybitnie zdolny // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 18-20
 128. ZAJĄC Gertruda : Praca z dzieckiem zdolnym // Życie Szkoły. – 2008, nr 2, s. 45-49. Cechy wyróżniające dziecko zdolne w wieku od pięciu do siedmiu lat. Cechy hamujące rozwój intelektualno-emocjonalny uczniów zdolnych. Metody wykorzystywane w celu rozpoznania dzieci zdolnych. Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej.
 129. ZAJĄC Gertruda : Wspieranie zdolności i talentów uczniów w szkole podstawowej // Wychowawca. – 2014, nr 9, s. 12-15
 130. ZATORSKA Monika, KOPIK Aldona : Diagnoza indywidualnej drogi rozwoju dziecka // Nauczanie Początkowe. – 2012/2013, nr 3, s. 56-61
 131. ZBRÓG Zuzanna : Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 91-100
 132. ZYZIK Elżbieta, GRELOWSKA Wanda : Po czym poznać dziecko zdolne // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 36-40
 133. ŻUBER-ZIELICZ Małgorzata : Uczeń szczególnie uzdolniony w szkole // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 5, dod. s. 18-21
 134. ŻUCHELKOWSKA Krystyna : Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 6, s. 3-8
 135. ŻUK Bożena : Abecadło ucznia zdolnego : nieprzeciętni są wśród nas // Edukacja i Dialog. – 2013, nr 5/6, s. 54-57
 136. 136. ŻYŁA Magdalena : Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka? // Życie Szkoły. – 2014, nr 11, s. 28-29
Dziecko zdolne