Konkurs z okazji obchodów Roku Władysława Reymonta w Województwie Łódzkim

na prezentację multimedialną pt.:

„Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej”.

Forma pracy: Prezentacja multimedialna zapisana w formacie .ppt, .pptx, .flv, .swf, .mav, .avi

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na  stronach internetowych bibliotek: http://pbw.lodz.pl,  http://bpskierniewice.pl/,  http://www.bpsieradz.pl, http://www.pedagogiczna.edu.pl,

Prace należy dostarczać w terminie 15.09 – 15.10.2017 r. na adres:.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi
ul. Wólczańska 202
90-531 Łódź
Biblioteka Pedagogiczna
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 D
96 – 100 Skierniewice
Biblioteka Pedagogiczna
w Sieradzu ul. Jagiellońska 298-200 Sieradz
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 122 e97-300 Piotrków Trybunalski

 Regulamin Konkursu na prezentację multimedialną pt.:

„Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej”

Cele konkursu:

 1. Poznanie twórczości i  życia  Władysława Stanisława Reymonta oraz uczczenie pamięci pisarza w 150 rocznicę jego urodzin.
 2. Promowanie miejsc związanych z pisarzem Władysławem Stanisławem Reymontem w województwie łódzkim i wzmacnianie tożsamości regionalnej.
 3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz przygotowanie do poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji i materiałów.

Regulamin konkursu

 1. Przepisy ogólne
  1. Organizatorem konkursu są Biblioteki Pedagogiczne Województwa Łódzkiego, tj.: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach.
  2. Konkurs ma zasięg wojewódzki.
  3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego.
  4. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach.
 2. I Etap regionalny – czas trwania: 15.09.2017 r. – 15.10.2017 r. Oceny nadesłanych prac dokonują 4 komisje regionalne powołane przez dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych Województwa Łódzkiego w swoich siedzibach. Każda komisja ocenia prace dostarczone zgodnie z ich przynależnością miejscową i wybiera 5 najlepszych prac.
 3. II Etap wojewódzki – spośród prac wybranych przez komisje regionalne oceny końcowej dokonuje wojewódzka komisja konkursowa, w skład której wchodzą pracownicy Bibliotek Pedagogicznych Województwa Łódzkiego.
  1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Wyniki Konkursu oraz informacja o terminie wręczenia nagród zostaną podane na stronach internetowych Bibliotek Pedagogicznych Województwa Łódzkiego.
  3. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

II. Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 prezentację multimedialną pt.: „Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej” .
 2. Prezentacja powinna być stworzona w dowolnej aplikacji, która pozwoli na zapis w formacie .ppt, .pptx, .flv, .swf, .mav, .avi . Na prezentację może składać się nie więcej niż 25 slajdów.
 3. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
 5. Gotową prezentację należy nadsyłać na Konkurs w formie przesyłki pocztowej lub dostarczać osobiście do siedzib Bibliotek Pedagogicznych Województwa Łódzkiego lub ich filii (adresy bibliotek wyszczególnione są w załączniku 1) w terminie 15.09.2017 r. – 15.10.2017 r. (W przypadku przesyłki pocztowej o terminie dostarczenia pracy decyduje data stempla pocztowego – 15.09.2017 r. – 15.10.2017 r.).
 6. Każda praca powinna zostać opisana zgodnie z Załącznikiem 2.
 7. Do koperty zaadresowanej na Organizatora należy włożyć oznaczoną pracę z metryczką oraz zgłoszenie pracy i oświadczenie rodzica/opiekuna zgodnie z Załącznikiem 2.
 8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, nie brały udziału w żadnym konkursie oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.
 9. Złożenie prac jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy, jako utworu oraz wyrażenie zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie w różnorodnych formach przy użyciu wszelkich dostępnych mediów.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
 12. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 13. Decyzje powołanych komisji konkursowych są ostateczne, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania.
 14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora.

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronach internetowych Bibliotek Pedagogicznych Województwa Łódzkiego.
 • Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, którego wzór stanowi załącznik 2
  do niniejszego regulaminu.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatora:

www.bpskierniewice.pl/

www.bpsieradz.pl/

http://pbw.lodz.pl/

http://www.pedagogiczna.edu.pl/

 

Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu

 

Adresy Bibliotek Pedagogicznych Województwa Łódzkiego:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

 1. Wólczańska 202, 90-531 Łódź

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego Filia w Kutnie
ul. Władysława Jagiełły 6, 99-301 Kutno

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego Filia w Łęczycy
ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego Filia w Pabianicach
ul. Kilińskiego 37, 95-200 Pabianice

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego Filia w Zgierzu
ul. 3-Maja 46, 95-100 Zgierz

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

 1. Wojska Polskiego 122 e, 97-300 Piotrków Trybunalski

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Radomsku

 1. 11 Listopada 2, 97-500 Radomsko

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie

 1. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Tomaszowie Mazowieckim

 1. Świętego Antoniego 47, 87-200 Tomaszów Mazowiecki

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Zduńskiej Woli

 1. Żeromskiego 10a, 98-220 Zduńska Wola

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Łasku

 1. 9-Maja 6, 98-100 Łask

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Poddębice

 1. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieluniu

 1. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie

 1. Wiśniowa 5, 98-330 Pajęczno

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieruszowie

 1. 19 stycznia 7/9, 98-400 Wieruszów

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Bronowie

Bronów 6, 99 – 220 Wartkowice 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

 1. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu
ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach
ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej

 1. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu

 

Konkurs na prezentację multimedialną

„Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej”

 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………

Wiek…………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………….

Nauczyciel/opiekun

(imię i nazwisko, nr telefonu)……………………………………………………………….

Instytucja zgłaszająca

(szkoła)……………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biblioteki Pedagogiczne Województwa Łódzkiego w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
(t.j. Dz.U z 2016 r. poz.922 z późn. zm) w celach związanych z realizacją konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na fotografowanie wydarzeń związanych z konkursem oraz na wykonywanie utrwalonego w ten sposób wizerunku mojego oraz dzieci będących pod moją opieką w relacji z wydarzeń oraz materiałach promocyjno-informacyjnych Bibliotek Pedagogicznych Województwa Łódzkiego. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do wykorzystania powstałych materiałów jedynie w celach niekomercyjnych.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Metryczka do naklejenia na pracę

Imię i nazwisko………………………………………………………..

Wiek……………………………………………………………………

Tytuł pracy……………………………………………………………..

Instytucja zgłaszająca

(szkoła)………………………………………………………………….

 

Do pobrania PDF:

Plakat

Regulamin konkursu

Konkurs o Władysławie S. Reymoncie