Obowiązek informacyjny

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000). W związku z powyższym informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, udostępnionych przez Państwa uprzednio naszej instytucji:

. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim wraz z jej filiami w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim. Mogą Państwo w sprawach danych osobowych skontaktować się z nami korespondencyjnie, pisząc na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 122e, 97-300 Piotrków Trybunalski, wysyłając mail na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych BPP: iod@pedagogiczna.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 44 6495077.

. Otrzymane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy w do celów związanych z realizacją statutowych zadań biblioteki. Przetwarzanie danych jest niezbędne do posiadania statusu czytelnika BPP i korzystania z usług bibliotecznych.

. Otrzymane od Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu Państwa rezygnacji z usług biblioteki, a dłużej jedynie w przypadku wystąpienia kar bądź innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto w sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do przeniesienia danych osobowych.

. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w BPP i Filiach