Dokładnie 259 propozycji zadań złożyli mieszkańcy województwa łódzkiego w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na plus” na łączną kwotę ponad 30 mln zł. Propozycje zadań poparło swoimi podpisami prawie 8 tys. mieszkańców naszego regionu. Przeważały inicjatywy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Przypomnijmy, że samorząd województwa łódzkiego przeznaczył na trzecią edycję Budżetu Obywatelskiego 8 mln złotych. Pieniądze zostały podzielone na pule:

 1. wojewódzką, wynoszącą 4 mln i obejmującą całość Województwa, przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych;
 2. powiatowe, wynoszące łącznie 4 mln, przeznaczone na realizację zadań z 24 powiatów.

Mieszkańcy regionu pokazali po raz kolejny, że chcą mieć realny wpływ na to, na co są wydawane publiczne pieniądze i jak będzie się zmieniało nasze województwo.

Wśród propozycji zadań znalazło się wiele wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach, poprawy zdrowia oraz organizacji licznych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Sporym udogodnieniem, z którego chętnie skorzystała połowa autorów zadań, okazał się generator formularza, dostępny na naszej stronie www.bo.lodzkie.pl.

Jak głosować

W ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” wyodrębniono:

 1. pulę wojewódzką, w ramach której mogą być składane zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym oraz
 2. 24 pule powiatowe, w ramach których mogą być składane zadania o charakterze nieinwestycyjnym, zgodnym z katalogiem określonym w Uchwale Nr IV_56_19 SWŁ z dnia 26 II 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego.

Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w drodze głosowania dokonują:

– w ramach puli wojewódzkiej mieszkańcy województwa, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat;

– w ramach puli powiatowej mieszkańcy właściwego powiatu, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat.

Głosowanie odbywać się będzie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach do głosowania wyznaczonych przez Zarząd Województwa (lista punktów, w których można głosować ).

Głosowanie odbywać się będzie według następujących zasad:

1. głosować można tylko raz;

2. głosować można na jeden projekt wojewódzki oraz na jeden projekt powiatowy.

Lista projektów wraz wraz z kodami, na które można głosować

Wzór karty do głosowania

Głos uznany zostanie za nieważny, gdy:

 1. oddany będzie na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
 2. karta do głosowania zawierać będzie skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do wpisania kodu projektu;
 3. karta do głosowania nie będzie zawierać wskazania żadnego projektu;
 4. karta do głosowania zawierać będzie wskazanie więcej niż jednego projektu wojewódzkiego lub więcej niż jednego projektu powiatowego;
 5. nie zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe karty do głosowania;
 6. będzie jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;
 7. oddany zostanie przed rozpoczęciem lub po upływie wyznaczonego terminu głosowania;
 8. oddany zostanie przez osobę, która w dniu głosowania nie ukończyła 18 lat.

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej Województwa www.bo.lodzkie.pl.

Budżet Obywatelski “Łódzkie na plus” 2020